7. ข้อมูลอื่นๆ

รวมคู่มือประชาชน เพื่อใช้ติดต่อราชการกับ อบต.เหล่าพัฒนา

รวมคู่มือประชาชน เพื่อใช้ติดต่อราชการกับ อบต.เหล่าพัฒนา ซึ่งรวมไว้ 12 เรื่อง