แบบประเมินตัวชี้วัด ITA

1.มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลด

2.ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม  ดาวน์โหลด

3.คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลด

4.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  ดาวน์โหลด

5.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  ดาวน์โหลด

6.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  ประจำปี รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลด

7.รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี  ดาวน์โหลด

8.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

9.คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดาวน์โหลด

10.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดาวน์โหลด

11.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดาวน์โหลด

12.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดาวน์โหลด

13.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  ดาวน์โหลด

14.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  ดาวน์โหลด

15.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ดาวน์โหลด

Print Friendly, PDF & Email