องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ส่งมอบวัสดุเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วตำบลศรีสงคราม

Print Friendly, PDF & Email