รายงานการประชุมสภา

1.บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  ดาวน์โหลด

2.บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลด

Print Friendly, PDF & Email