สำนักปลัด

นายเทอดเกียรติ สาระวิถี

ปลัด อบต.

นางอรทัย พึ่งทะเล

รองปลัด อบต.

นางสาวตติยาธร โพธิ์สุ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางสาวทัศนีย์ นาวี

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวฐิติพรรณ์ ยะไชยศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พ.จ.อ.พิชัย หมอกมีชัย

เจ้าพนักงานธุรการ

จ.อ.เชาวฤทธิ์ อนงค์ไชย

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายวัชระ เสนเพ็ง

พนักงานขับรถยนต์

นายชุมแพร ศรีษะมุข

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสมศักดิ์ ละออตา

พนักงานขับรถขยะ

นายพีระพัฒน์ สิงห์งอย

ภารโรง

นายสีดา สิงห์งอย

ยาม

นางสมจิตร โคทังคะ

คนงานทั่วไป

นายสายัณ อักษรสี

พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

นายจ่อย ทับอาษา

พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

นายสมจิตร ไชยรินทร์

พนักงานประจำรถขยะ

นายศรเพชร คำพิลัง

พนักงานปะจำรถบรรทุกน้ำ

นายอาจ อุผำ

พนักงานประจำรถขยะ

นางมัลลิกา ศิริโสม

ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล