สมาชิกสภา

นายอุทัย ไชยรินทร์

ประธานสภา

นายอดิเทพ ณ นครพนม

รองประธานสภา

นายเครื่อง พลเซดี

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒

นางภัทราภรณ์ สิงห์งอย

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

นางลัดดาวัลย์ ติธรรม

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

นางสมศรี ดวงษร

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

นายอาคม มุขวะชิ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

นายไสว นอบน้อม

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

นายสุทธพงษ์ ระแสนพรม

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

นายนันทวัฒน์ สิงห์งอย

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภาเทศบาล


สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 12 คน มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
 
 

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล

2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี

3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด