คณะผู้บริหาร

นายทรงเดช นาชัยเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

ช่องทางการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 0857441301

นายดำรงค์ เสนเพ็ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 0833361105

นายสุริยัน ยอยง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 0917966827

นางสาวอรทัย สิงห์งอย

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 0891098482

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร


อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย

2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่เป็นผู้นำ ฝ่ายบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงสามารถแต่งตั้งรองนายกเป็นผู้ช่วยผู้บริหารรวมทั้งสามารถแต่งตั้งเลขานุการ