งานสภา อบต.ศรีสงคราม

1.ประกาศ  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562

2.ประกาศ  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

3.หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.ศรีสงคราม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 

4.ประกาศ  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

5.ประกาศ  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

Print Friendly, PDF & Email