สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ชาติพันธ์หลากหลาย ภูมิปัญญา

สภาพทั่ว

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลศรีสงคราม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินสูง และราบลุ่มลาดเอียงลงสู่แม่น้ำ และตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำสงคราม ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์    จากลักษณะที่ตั้งดังกล่าว ทำให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมสรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดฤดูกาลที่ค่อนข้างชัดเจน ๓  ฤดู
๑.  ฤดูร้อน     ในช่วงเดือนมีนาคม       -  เดือนพฤษภาคม
๒.  ฤดูฝน       ในช่วงเดือนมิถุนายน    -   เดือนตุลาคม
๓.  ฤดูหนาว   ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  -  เดือนกุมภาพันธ์
ในฤดูฝน มีฝนตกค่อนข้างมาก เพราะนอกจากได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่นจากทะเลจีนใต้ตอนใต้ด้วย ทำให้ปริมาณน้ำฝนในบางปีมีมากจนทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ของหมู่ที่  ๒,๓ และ๑๐   ยกเว้นหมู่ที่  ๕ และ ๙ เท่านั้นที่น้ำไม่ท่วมแต่ก็เกิดมีน้ำขังในช่วงที่ฝนตำติดต่อกัน สาเหตุที่น้ำท่วมเกิดจากลำน้ำสงครามที่เอ่อล้นป่าขึ้นมา

พื้นที่

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และสัตว์ป่านานาชนิด มีแหล่งน้ำที่มีปลาชุกชุม (ปลาชะโด) มีต้นกกขึ้นตามหนองน้ำมากมาย

  เขตพื้นที่

 • ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
 • ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
 • ทิศตะวันออก ติดกับ เขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
 • ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านนาเดื่อ จ.นครพนม

อาชีพ

 • อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
 • อาชีพรอง ทอเสื่อกก ผลิตภัณฑ์จากกก
 • ท่อผ้าฝ้ายมัดหมี่

สาธารณูปโภค

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  ๑,๐๖๑   หลังคาเรือน
(๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน   ๒๔๕  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

การเดินทาง

 1. ทางหลวงแผ่นดิน  

  -  หมายเลข     ๒๐๓๖  สายอำเภอศรีสงคราม – ท่าดอกแก้ว
  -  หมายเลข     ๒๓๙๐  สายศรีสงคราม  -  นาพระชัย

ผลิตภัณฑ์

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่