ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ
๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม 

ประกอบด้วย
หมู่ที่  ๒  บ้านหนองบาท้าว
หมู่ที่  ๓  บ้านยางงอย
หมู่ที่  ๕  บ้านปฏิรูป
หมู่ที่  ๙  บ้านปฏิรูป
หมู่ที่  ๑๐ บ้านยางงอย

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
          องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม  มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นองค์กรส่วนราชการที่มีหน้าที่บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยยกฐานะจากสภาตำบล ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม เมื่อวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  และได้ย้ายจากที่ทำการหลังเดิม (บ้านปากอูนหมู่ที่ ๖)  มาเป็นที่ทำการ ณ  อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามในปัจจุบัน  เมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ตั้งอยู่ที่  หมู่  ๙  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๕๐   โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๔๒ – ๕๙๙๔๙๖

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ
          ลักษณะภูมิประเทศของตำบลศรีสงคราม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินสูง และราบลุ่มลาดเอียงลงสู่แม่น้ำ และตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำสงคราม ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์    จากลักษณะที่ตั้งดังกล่าว ทำให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมสรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดฤดูกาลที่ค่อนข้างชัดเจน ๓  ฤดู
๑.  ฤดูร้อน     ในช่วงเดือนมีนาคม       -  เดือนพฤษภาคม
๒.  ฤดูฝน       ในช่วงเดือนมิถุนายน    -   เดือนตุลาคม
๓.  ฤดูหนาว   ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  -  เดือนกุมภาพันธ์
ในฤดูฝน มีฝนตกค่อนข้างมาก เพราะนอกจากได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่นจากทะเลจีนใต้ตอนใต้ด้วย ทำให้ปริมาณน้ำฝนในบางปีมีมากจนทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ของหมู่ที่  ๒,๓ และ๑๐   ยกเว้นหมู่ที่  ๕ และ ๙ เท่านั้นที่น้ำไม่ท่วมแต่ก็เกิดมีน้ำขังในช่วงที่ฝนตำติดต่อกัน สาเหตุที่น้ำท่วมเกิดจากลำน้ำสงครามที่เอ่อล้นป่าขึ้นมา

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ
          ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง(เป็นลักษณะของพายุโซนร้อนหลงฤดู)ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน และ พื้นที่การเกษตรของประชาชน อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ที่มีพื้นที่ราบลุ่มติดกับแหล่งลุ่มน้ำแม่น้ำศรีสงคราม บางปีมีฝนตกในปริมาณมากก็จะเกิดน้ำท่วม ได้บริเวณ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบาท้าว หมู่ที่ ๓ และ๑๐ บ้านยางงอย ยกเว้น หมูที่ ๕ และ ๙ บ้านปฏิรูปที่มีพื้นที่ไม่ติดกับลำน้ำสงคราม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนานราว ๑ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา ถึงต่ำกว่า ๑๐ องศาก็มีในบางวันของช่วง ของ เดือนพฤศจิกายน ถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์

๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๖๐% ดินเหนียวประมาณ ๓๕ % และดินลูกรังประมาณ ๑๕ %

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

ลำห้วย        ๒    แห่ง     สระน้ำ        -         แห่ง
หนองน้ำ      ๕    แห่ง    บ่อน้ำตื้น     -         แห่ง
ลำคลอง       -    แห่ง     บ่อบาดาล  ๑        แห่ง
บึง               -    แห่ง     อ่างเก็บน้ำ  ๔        แห่ง
แม่น้ำ           ๑   แห่ง     ฝาย           -        แห่ง
อื่นๆ (ระบุ)    -    แห่ง     เหมือง       -         แห่ง

มีรายการดังนี้
๑.ลำห้วย
๑.๑.ห้วยท่าช้าง บ้านหนองบาท้าว
๑.๒.ห้วยไข่นก บ้านหนองบาท้าว

๒.หนองน้ำ
๒.๑ หนองไผ่ ยางงอย หมู่ที่ ๑๐
๒.๒ หนองเซียงมอง บ้านวังยาง หมู่ที่ ๓
๒.๓ หนองจอก บ้านยางงอย หมู่ที่ ๑๐
๒.๔ หนองบัว บ้านยางอย หมู่ที่ ๑๐

๓.บ่อบาดาล
- โครงการขุดลอกบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบาท้าว หมู่ที่ ๒

๔.อ่างเก็บน้ำ
๔.๑ อ่างเก็บน้ำหนองผือ บ้านหนองบาท้าว หมู่ที่ ๒
๔.๒ อ่างเก็บน้ำห้วยหนองสิม บ้านปฏิรูป หมู่ที่ ๕
๔.๓ อ่างเก็บน้ำห้วยสายอุ่ม บ้านหนองบาท้าว หมู่ที่ ๒
๔.๔ อ่างเก็บน้ำห้วยมะเจียง บ้านยางงอย หมู่ที่  ๓
๔.๕ อ่างเก็บน้ำห้วยโคน  บ้านปฏิรูป หมู่ที่ ๙

๕.แม่น้ำ

- แม่น้ำศรีสงคราม

รวมทั้งสิ้น ๕ ประเภท จำนวน ๑๓ แห่ง

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามลักษณะของพื้นที่ไม้และป่าไม้ เป็นป่า(ป่าโคก,ป่าดอน)ดิบชื้นเป็นบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของป่าไร่สวนยางพาราของประชากรในภาคการเกษตรเป็นส่วนมาก

ด้านการเมือง/การปกครอง    

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม  มีทั้งหมด  ๕  ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนในแต่ละครั้ง ๒  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  ในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง  และได้รับความร่วมในการทำงานจาก  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและมีการรายงานให้อำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำให้ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามก็ได้พยายามแก้ไขเมื่อประชาชนเสนอข้อคิดเห็นเข้ามา  โดยทุกเรื่องจะนำเข้าในการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณกับระเบียบข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการไม่เอื้อการกับการดำเนินงาน  และมีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่จำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้

๒.๑ เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม  มีเขตการปกครองคลุมพื้นที่  ๕   หมู่บ้าน คือ บ้านหนองบาท้าว  หมู่ที่ ๒   บ้านปฏิรูป  หมู่ที่  ๕,๙   และบ้านยางงอย  หมู่ที่  ๓, ๑๐   บ้านหนองบาท้าว

๒.๒ การเลือกตั้ง
เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น 1หมู่บ้าน/1เขตเลือกตั้ง จำนวนทีมคณะผู้บริหารประกอบด้วย

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน
๓. เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
สมาชิกสภาแบ่งออกเป็น  ๒ คน/ ๑ หมู่ จำนวน ๑๐  คน  ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่  ๑  ประกอบไปด้วย  หมู่ ๒ บ้านหนองบาท้าว
เขตเลือกตั้งที่  ๒  ประกอบไปด้วย  หมู่ ๓ บ้านยางงอย
เขตเลือกตั้งที่  ๓  ประกอบไปด้วย  หมู่ ๕ บ้านปฏิรูป
เขตเลือกตั้งที่  ๔  ประกอบไปด้วย  หมู่ ๙ บ้านปฏิรูป
เขตเลือกตั้งที่  ๕  ประกอบไปด้วย  หมู่ ๑๐ บ้านยางงอย

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๑. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง       ๒,๕๕๑   คน
๑.๑  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาย       ๑,๒๔๕   คน
๑.๒  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหญิง      ๑,๓๐๖   คน

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ชื่อชุมชน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
บ้านหนองบาท้าว หมู่ที่ 2 291 458 454 912
บ้านยางงอย  หมู่ที่ 3 186 297 340 637
บ้านปฎิรูป    หมู่ที่ 5 236 404 441 845
บ้านปฎิรูป    หมู่ที่ 9 278 444 449 893
บ้านยางงอย  หมู่ที่ 10 110 212 204 416
ประชากรแฝง 1 182 186 368
รวม 1,102 1,997 2,074 4,071

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร รวมกับ ผู้อาศัยแฝง

รายละเอียด ชาย หญิง หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 427 412 อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 1,366 1,365 อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 204 297 อายุ 60 ปีขึ้นไป
รวม 1,997 2,074  

สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙5  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาถึงปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  45  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

การศึกษาที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม  จำนวน ๗ แห่ง  คือ

๑.    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน ๓ แห่ง คือ
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปฏิรูป                 จำนวนเด็กเล็ก    ๓๗  คน   ครูผู้ดูแลเด็ก  ๓  คน
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางงอย          จำนวนเด็กเล็ก    ๓๕  คน   ครูผู้ดูแลเด็ก  ๓  คน
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองบาท้าว   จำนวนเด็กเล็ก    ๒๗  คน  ครูผู้ดูแลเด็ก   ๒  คน

๒.   โรงเรียนระดับประถมศึกษา   ๓     แห่ง   คือ
-  โรงเรียนบ้านปฏิรูป                                 จำนวนนักเรียน     ๑๐๙  คน
-   โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว                      จำนวนนักเรียน  ๘๐    คน
-   โรงเรียนบ้านยางงอย                             จำนวนนักเรียน  ๕๔    คน
๓.  โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา    ๑    แห่ง   คือ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม

๔.๒ สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียงบางส่วน  เท่านั้น  ที่ยังไม่ปฏิบัติตามตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

๔.๓ อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่าบางครัวเรือนที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม เนื่องจารกการที่ประชาชนไปทำงานต่างจังกวัดและการทำการเกษตรที่ส่วนใหญ่เป็นการทำสวนยางพารา จึงทำให้ประชาชนต้องทิ้งบ้านเป็นบางช่วงในการทำงานจึงทำให้เกิดอุภัยต่างๆทั้งจากคนและธรรมชาติ  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งการตั้งจุดตรวจกามจุดเสี่ยงตามหมู่บ้านที่เป็นที่สาธารณะ  ของความอนุเคราะห์จากทางหมวดการทางในการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ติดตั้งลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

๔.๔ ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรศรีสงครามได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน  ๓๐๐  คน  ดื่มสุรา ๑๗๑  คน

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

ระบบบริการพื้นฐาน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้

๕.๑ การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  ๑,๐๖๑   หลังคาเรือน
(๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน   ๒๔๕  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๒ การประปา

การประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ยังเป็น ประปาของหมู่บ้านและชุมชนดูแลกันเองอยู่ยังไม่มีการถ่ายโอนองค์การบริหารส่วนตำบล  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ตามหมู่บ้าน  ดังนี้

(๑)  บ้านปฏิรูป จำนวน ๑ จุด
(๒)  บ้านหนองบาท้าว จำนวน ๒ จุด
(๓)  บ้านยางงอย จำนวน ๑ จุด
(๔)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
๕.๓ โทรศัพท์ การประชาสัมพันธ์

ประชาชนใช้โทรศัพท์ส่วนตัว และการประชาสัมพันธ์โดยหอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (เป็นหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน)

๕.๔  เส้นทางคมนาคม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๕  เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้

(๑)  การคมนาคม  การจราจร

เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

            ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน  

-  หมายเลข     ๒๐๓๖  สายอำเภอศรีสงคราม – ท่าดอกแก้ว
-  หมายเลข     ๒๓๙๐  สายศรีสงคราม  -  นาพระชัย
๑.๒)  สะพาน    จำนวน   ๑    สะพาน (เชื่อมกับบ้านหาดแพง)
๑.๓)  ถนน  ถนนของท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม   จำนวน    ๗๙      สาย

 • คอนกรีต  จำนวน   ๗๙ สาย  ระยะทางรวมประมาณ  ๒๑.๕ กม.
 • ลูกรัง    จำนวน    ๓๐ สาย  ระยะทางรวมประมาณ   ๔๕   กม.

ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  ยางพารา พืชการเกษตร(สวนผัก)  ดังนี้

 • - อาชีพเกษตรกรรม     ร้อยละ       ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 • -  อาชีพเลี้ยงสัตว์        ร้อยละ       ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 • -  อาชีพรับจ้าง            ร้อยละ        ๘  ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 • -  อาชีพค้าขาย           ร้อยละ        ๙  ของจำนวนประชากรทั้งหมด

๖.๒ การประมง

การเลี้ยงปลาในกระชังของหมู่ ๓ ,๑๐ บ้านยางงอย และตามบ่อสระน้ำของประชาชนในหมู่บ้านตามหมู่บ้านทุกหมู่

๖.๓ การปศุศัตว์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้
โค       ๒๓๒   ตัว        กระบือ  ๗๓๓   ตัว              สุกร     ๒๕๙   ตัว
เป็ด    ๓๘๐    ตัว        ไก่        ๓,๐๐๐   ตัว            อื่นๆ    ๘๗๕  ตัว

๖.๔ การบริการ

โรงแรม,รีสอร์ท            ๒       แห่ง  ร้านอาหาร                   ๘        แห่ง

๖.๕ การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะและเครื่องออกกำลังการตามศาลาประชาคมหมู่บ้าน สนามกีฬา สำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ

๖.๖ อุตสาหกรรม

-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   ๑๒   แห่ง
(มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่ไม่เกิน  ๑  ล้านบาท)

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์
สถานีบริการน้ำมัน        ๕        แห่ง          ร้านค้าต่างๆ                   ๓๕๘    แห่ง

กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๓  กลุ่ม
๑. กลุ่มทำดอกไม้จันทน์    ๒. กลุ่มทอเสื่อ    ๓. กลุ่มจักสาน

๖.๘ แรงงาน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๙  วัด    ๓    แห่ง
-  ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  ๑

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                     ประมาณเดือน   มกราคม
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด     ประมาณเดือน   เมษายน
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน                ประมาณเดือน   พฤษภาคม
-  ประเพณีวันสงกรานต์                              ประมาณเดือน   เมษายน
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา    ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน
-  ประเพณีลอยกระทง                      ประมาณเดือน   ตุลาคม  พฤศจิกายน
-  เทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม               ประมาณเดือน    ตุลาคม  พฤศจิกายน ธันวาคม

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ

ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่

ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่สงคราม (อยู่ในเขต) ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้

๘.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีป่าไม้(ส่วนใหญ่เป็นป่าโคกและดอน...ตามภาษาอิสานเรียก)

๘.๓ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น  และน้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ

ข้อมูลบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

 • คณะผู้บริหาร                                    จำนวน  4  คน
 • สมาชิกสภา  อบต.                              จำนวน  10  คน
 • พนักงานส่วนตำบล(รวมข้าราชการครู)        จำนวน  20  คน
 • พนักงานจ้าง (ตามภารกิจ,ทั่วไป)             จำนวน  7  คน
 • พนักงานจ้างเหมาบริการ                       จำนวน  11  คน
  รวมทั้งสิ้น  52  คน