การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ชั้น 2

Print Friendly, PDF & Email